StaticImg
 

Dotazy ke kotlíkovým dotacím

Jak to je s termíny omezení pro jednotlivé emisní třídy?

Kolem přechodu ze starých kotlů na ekologické kotle vyšších emisních tříd se neustále opakují některá významná data. Pojďme si je shrnout, i když některá již nastala v minulosti.

1. ledna 2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

1. ledna 2017
Uživatel kotle musí na vyžádání místní samosprávy předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Pokud ji nemá, může mu být uložena pokuta až 20 000 Kč.

1. ledna 2018
Zákaz výroby kotlů 3. emisní třídy. Tyto kotle se však mohou nadále používat bez jakéhokoliv limitu. Toto omezení se týká rovněž přestavbových sad na 3. emisní třídu. Pro snazší přehlednost jsme pro vás připravili u produktů na www.viadrus.cz odpočet, jak dlouho ještě budeme kotle a přestavby ve 3. emisní třídě vyrábět. Odpočet najdete nad obrázkem produktu v přehledu produktů a pod obrázkem v detailu produktu.

1. ledna 2020
Od 1. 1. 2020 musí kotle na tuhá paliva vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5:2012. Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy, jejich používání však není omezeno.

1. září 2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Kotle a přestavbové sady 3. emisní třídy lze nadále používat bez omezení a samozřejmě rovněž kotle 4. a 5. emisní třídy.

Které kotle VIADRUS jsou zaregistrované v SVT a jakou na ně dostanu dotaci?

Všechny registrované kotle VIADRUS pro první i druhou výzvu kotlíkových dotací najdete na oficiálním webu SFZP. Je zde u každého kotle zobrazena výše dotace pro obě vlny "Kotlíkových dotací" a pro program "Nová zelená úsporám".

Kde mohu osobně vidět dotované kotle VIADRUS?

Dotované kotle vystavujeme v našich showroomech a rovněž budou z velké části k vidění na těchto výstavách:

Akce Druh Termín
Infomobilová tour s kotlíkovým specialistou sledujte program zastávek zde září-listopad 2019
Showroom VIADRUS, Bohumín stálá expozice  
Dům a bydlení, Liberec infomobilová výstava 18.-20.10.2019
Moderní dům a byt, Plzeň infomobilová výstava 1.-3.11.2019
Stavotech, Olomouc infomobilová výstava 7.-9.11.2019
Infotherma, Ostrava stánková výstava 20.-23.1.2020
Aquatherm, Praha stánková výstava 3.-6.3.2020
Coneco/Racioenergia, Bratislava stánková výstava 25.-28.3.2020

 

Modelové dotazy z webu SFŽP

Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?

Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení střechy či půdy, je nutné k získání kotlíkové dotace provést, pokud rodinný dům nesplňuje požadavky minimálně na energetickou třídu C. Není nutné realizovat opatření, která po realizaci zařadí dům do třídy C. Pouze opatření ze seznamu (odkaz). Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč.

Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo, bude výrobek na seznam doplněn a žadatel muže čerpat podporu. Seznam je ke stažení na webu SFŽP.

Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?

Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpoklad je, že kontrola žádostí by měla proběhnout do 30 pracovních dnů. Pokud je žádost v pořádku, následuje generování a podpis smlouvy se žadatelem, kde bude uveden termín na realizaci projektu. Obecně předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů. Tady to potřebujeme přesně – po krajích, do tabulky.

Musím mít zpracovaný projekt? (Kým?)

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn?

Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Emisní třída kotle nerozhoduje. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně?

Středočeský kraj bude proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízí možnost poskytnutí zálohy až do výše 40 tis. Kč. V Královéhradeckém kraji, v kraji Vysočina, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji budou v některých případech poskytovány platby před uskutečněním pořízení kotle.

Moravskoslezský kraj plánuje zapojení vlastních finančních prostředků, a to formou 5% navýšení podpory u všech úspěšných dílčích projektů fyzických osob. Navíc se připojí zhruba dalších 75 obcí. V rámci některých obcí budou ve výsledku až 100 % dotace, chybějící údaje v tabulce budou doplněny po schválení v příslušné obci, dostupné na www.lokalni-topeniste.cz.

Od krajského úřadu pro Ústecký kraj jsou informace, že v současné době mají zájem přispívat dvě obce ze svého rozpočtu po realizaci dotace. Bude řešeno samostatně mimo kraj. Některé kraje i obce nabízejí bezúročnou půjčku, nebo že zaplatí výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy nemusí předem platit.

Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?

Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů, a to do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Úřady akceptují rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. Pro domy od 4 bytových jednotek poskytuje podporu Integrovaný regionální operační program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, kde ale musí být objekt kolaudován jako bytový dům.

Lze získat dotaci na kamna?

Na výměnu kamen se kotlíkové dotace nevztahují, pouze na kotle s ručním přikládáním, které fungují jako hlavní zdroj vytápění pro celý objekt. Na výměnu starých kamen je možné využít dotace z NZÚ.

Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké kontroly?

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně pětiletou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat.

Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.

Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje. Např. při realizaci tepelného čerpadla, je pro účinnou funkci systému, vhodné realizovat tzv. podlahové vytápění.

Je možno při realizaci kotlů s ručním přikládáním paliva započíst do povinné akumulace i stávající zásobník, či boiler?

Ano, je to možné v případě, že dojde k napojení na nově instalovaný kotel, tj. v topné sezoně bude zásobník nahříván novým kotlem.

Co vše je třeba doložit k získání dotace?

Systém je nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Základ bude tvořit:

  • Žádost o poskytnutí dotace
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
  • Vyjádření energetického specialisty dokládající, že dané mikroenergetické opatření je z nabízeného seznamu v daném objektu nejvhodnější.
  • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Obecné dotazy

Co to je SFŽP?

Jako Státní fond životního prostředí České republiky, zkratkou SFŽP, se označuje státní účelový fond České republiky určený pro ochranu životního prostředí. Byl zřízen zákonem České národní rady č. 388/1991 Sb. ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí České republiky, jako státní organizace jiného typu než rozpočtové a hospodářské organizace podle obchodního zákoníku z roku 1964. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. S datem jeho vzniku se jeho součástí staly Státní fond vodního hospodářství, založený statutem roku 1967, a Fond ochrany ovzduší, založený směrnicí Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSFR v roce 1977.

Příjmy SFŽP jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu – Rady Fondu. Státní fond životního prostředí je zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 i pro Operační program Životní prostředí.

Zdroj: Wikipedie