StaticImg
 

Slovníček pojmů

23.06.2017

V souvislosti s kotlíkovými dotacemi se používá řada pojmů, které nemusí být laikovi zcela jasné. Přinášíme vám vysvětlení těch nejdůležitějších.

Více

V souvislosti s kotlíkovými dotacemi se používá řada pojmů, které nemusí být laikovi zcela jasné. Přinášíme vám vysvětlení těch nejdůležitějších v abecedním pořadí.

akumulační nádž
Zásobník, který slouží k akumulaci nadbytečného tepla z topného zařízení. Slouží především k optimalizaci hospodaření tepelnou energií u kotlů na tuhá paliva, pyrolytických kotlů a ostatních nízkopotenciálových nebo naopak obtížně regulovatelných zdrojů tepla.

biomasa
Obnovitelný zdroj energie tvořený zbytky organických látek. Nejběžnější formou biomasy pro spalování je kusové dřevo, lisované brikety z dřevních pilin, dřevní pelety, biooleje, atd.

brikety
Jde o mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál, který může mít formu válečku o různém průměru, kvádru či kostky. Tvar briket je pro samotný proces spalování nepodstatný, ovlivní spíše skladování. Obvykle bývají takto slisovány hořlavé materiály jako je uhelný prach nebo biomasa (piliny, dřevní drť, atd.).

ČSN EN 303-5
Norma vydaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Definuje terminologii, požadavky, zkoušení a značení kotlů pro ústřední vytápění o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW.

ekodesign
Evropská komise v rámci projektu Ekodesign vydala tzv. Nařízení Komise 2015/1189, které se týká kotlů na pevná paliva do 500 kW. Tento dokument zavádí pro kotle nově uváděné na trh v EU od 1. 1. 2020 emisní limity a požadavky na účinnosti, které jsou podobné požadavkům na třídu 5 dle EN 303-5 (ovšem nejsou shodné).

ekonomizér
Zařízení sloužící ke zvýšení účinnosti kotle. Jde o výměník využívající tepla spalin k předehřívání napájecí vody. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami. Lze jej doplnit například ke kotli VIADRUSD A0C, který pak splňuje podmínky II. kola kotlíkových dotací.

emise
Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce emisí v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

emisní třída
Podle normy ČSN EN 303-5 jsou kotle na tuhá paliva rozděleny do tzv. emisních tříd (1-5). Klíčem pro zatřídění je účinnost kotle a jeho emise. Po roce 2022 bude možné provozovat pouze kotle 3. emisní třídy.

hybridní (kombinovaný) kotel
Kotel určený pro kombinované spalování uhlí a biomasy. Obvykle se takto označují automatické kotle určené pro spalování hnědého uhlí a dřevních pelet.

jmenovitý výkon
Jde o největší trvalý výkon kotle, pro který byl vypočten a postaven. Při tomto výkonu nemusí být automaticky dosaženo nejlepších parametrů (např. nejvyšší účinnosti).

kondenzační kotel
Kondenzace je fyzikální proces, při kterém dochází ke změně skupenství z plynu na kapalinu při současném uvolňování tepla. Přímo uvnitř kotle ve speciální nádobě dochází ke kondenzaci páry ze spalin. U běžných kotlů tato pára uniká odkouřením do ovzduší, v kondenzačních kotlech se její teplo odebere a využije se ke zvýšení jeho účinnosti.

kotlíkové dotace
Příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech administrovaný krajskými úřady. Jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí. Lze je použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.

Nová zelená úsporám
Další z dotačních programů pro ochranu životního prostředí. Je vyhlášený na roky 2014 až 2020 a kromě výměny kotle jej lze použít i na zateplení domu, výměnu oken a další energeticky úsporná opatření. V kombinaci s pořízením kotle z kotlíkových dotací lze získat mimořádný bonus ve výši 40 000 Kč navíc.

pelety
Jde o obvykle malé, slisované kousky libovolné hmoty biologického původu nejčastěji válcovitého tvaru. Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv. Nejrozšířenější a pro kotle VIADRUS doporučené jsou dřevní pelety z lisovaných dřevěných pilin. Vyrábí se rovněž agropelety, které jsou tvořené lisovanými zbytky slámy, senem, otrubami, atd.

pyrolýza/pyrolytický (zplyňovací) kotel
Pyrolýza je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise. Pyrolytický, neboli zplyňovací kotel je takový, který tento termický proces používá.

sezónní energetická účinnost
Je to váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a dále také statická tepelná ztráta.

SFŽP
Zkratka pro Státní fond životního prostředí České republiky určený pro ochranu životního prostředí. Zároveň spravuje seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech (tzv. SVT kódy pro program Nová zelená úsporám a tzv. „kotlíkové dotace“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020).

tepelná ztráta
Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelné energie (tepla na vytápění), která z objektu uniká prostupem tepla skrz stěny, zářením přes průsvitné konstrukce (typicky okna) a větráním.

účinnost
Energie dodávaná ve formě paliva do kotle je vždy vyšší, než energie ve formě získaného tepla. Účinnost je tedy poměr mezi energií vloženou a získanou. Obvykle se uvádí v procentech a s výjimkou kondenzačních plynových kotlů nepřesahuje 100 %. Obecně platí, že čím vyšší je procentuální účinnost, tím výhodnější je provoz takového zařízení.

Termíny vyhlášení II. kola kotlíkových dotací pro jednotlivé kraje

22.06.2017

Během června 2017 probíhá ve většině krajů diskuze nad termíny a místními podmínkami pro druhé kolo kotlíkových dotací. Jediné kraje, které v tom mají aktuálně již jasno a přesné podmínky zveřejněny, jsou kraje Moravskoslezský a Středočeský. Jak jsou na tom ostatní kraje si můžete přečíst v článku.

Více

Během června 2017 probíhá ve většině krajů diskuze nad termíny a místními podmínkami pro druhé kolo kotlíkových dotací. Jediné kraje, které v tom mají aktuálně již jasno a přesné podmínky zveřejněny, jsou kraje Moravskoslezský a Středočeský. Jak jsou na tom ale ostatní kraje? Zdaleka ne tak dobře...

  • Moravskoslezský kraj začíná přijímat žádost již. 5. září 2017, přičemž má vyčleněny prostředky pro uspokojení 8 654 zájemců.
  • Dalším krajem, který pravděpodobně začne přijímat žádosti již poslední týden v srpnu, by měl být, podle předběžných informací, kraj Karlovarský. Ten má prostředky na výměnu 700 starých kotlů.
  • Konkrétní datum zahájení příjmu žádostí o dotace je známo již i pro kraj Středočeský, který s tím začíná 4. října 2017. Zde plánují uspokojit až cca 5 400 zájemců o ekologické topení.
  • Kraje Liberecký, Ústecký a Královéhradecký plánují začít přijímat žádosti o dotace na konci října 2017, přičemž mají připraveny prostředky na výměnu cca 1 500 až 2 000 kotlů v každém z nich.
  • Kraje Plzeňský a Vysočina se prozatím vyjádřily v obecné rovině, že plánují začít přijímat žádosti občanů o výměnu kotle na podzim roku 2017. Jak Plzeňský kraj, tak kraj Vysočina, uspokojí každý téměř 2500 zájemců.
  • Jihočeský kraj začne přijímat žádosti o kotlíkové dotace v listopadu 2017 a vymění až 3 155 starých kotlů za nové.
  • Pro zbývající kraje, tedy Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský ještě nejsou informace k dispozici. Je však známo, že každý z nich má vyčleněny prostředky na výměnu cca 1 500 kotlů.

Sledujte náš web o kotlíkových dotacích, kde se již brzy dozvíte víc. Snažíme se pro vás shromáždit všechny podstatné informace ke kotlíkovkám na jednom místě.

Moravskoslezský kraj organizuje semináře ke kotlíkovým dotacím

21.06.2017

Jste z Moravskoslezského kraje a máte zájem o nákup dotovaného kotle? Pak využijte možnosti navštívit některý z bezplatných seminářů ke kotlíkovým dotacím, které kraj pořádá ve spolupráci s městy a obcemi s rozšířenou působností a pracovníky SFŽP.

Více

Jste z Moravskoslezského kraje a máte zájem o nákup dotovaného kotle? Pak využijte možnosti navštívitněkterý z bezplatných seminářů ke kotlíkovým dotacím, teré kraj pořádá ve spolupráci s městy a obcemi s rozšířenou působností a pracovníky SFŽP. Pravidelně aktualizovaný seznam seminářů s datem, časem místem konání naleznete na webu Moravskoslezského kraje.

Nepořádá se seminář nikde poblíž Vašeho bydliště? Pak si můžete alespoň prohlédnout prezentaci, která je na seminářích promítána a komentována. Prezentaci ve formátu PPTX si můžete stáhnout zde.

Studenti se pokusili "shodit" server Moravskoslezského kraje určený po příjem žádostí o kotlíkovky

21.06.2017

V rámci zátěžového testu serveru Moravskoslezského kraje určeného pro elektronický příjem žádostí o kotlíkové dotace se studenti středních škol pokusili tento server přetížit. Jak to dopadlo? Čtěte dál!

Více
Druhá výzva kotlíkových dotací startuje již brzy a Moravskoslezský kraj je opět nejdál. Nejen, že bude přijímat žádosti elektronicky, aby se zájemci o dotace vyhnuli nedůstojnému čekání ve frontách a kupčení s pořadníky, ale zároveň je vůbec prvním krajem v Česku, který druhou výzvu kotlíkových dotací spouští. Aby měl kraj jistotu, že jeho servery nápor žadatelů zvládnou, proběhl v úterý 20. června zátěžový test za pomoci studentů středních škol, kteří zkoušeli podávat žádosti jak z počítačů, tak z chytrých telefonů. Na testu se podílelo téměř 2 500 studentů. Podrobné informace o tomto zajímavém experimentu se dozvíte na webu Moravskoslezského kraje.

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun

19.06.2017

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Více

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.
Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Jak požádat o dotaci?
Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk. Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla. Seznam registrovaných kotlů VIADRUS.

Převzato z webu SFŽP.

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | Vše