Přehled výstav, kde nás naleznete

26.06.2017

Připravili jsme pro vás seznam veletrhů a výstav, kde naleznete buď náš stánek, nebo náš infomobil. Přijďte se podívat na dotované kotle VIADRUS.

Více

Připravili jsme pro vás seznam veletrhů a výstav, kde naleznete buď náš stánek, nebo náš infomobil. Pokud máte daleko do některého z našich showroomů a přesto chcete, například kvůli kotlíkovým dotacím, vidět naše dotované kotle, navštivte nás na některé z níže uvedených akcí, kde budou k dispozici kromě produktů i naši specialisté.

Akce Druh Termín
Showroom VIADRUS, Karlovy Vary akce ke kotlíkovým dotacím 10.8.2017
Dům Louny infomobilová výstava 18.8. - 20.8.2017
Showroom VIADRUS, Bohumín akce ke kotlíkovým dotacím 15.8.2017
Země Živitelka, České Budějovice stánková výstava 24.8. - 29.8.2017
Domov a teplo, Lysá nad Labem infomobilová výstava 1.9. - 3.9.2017
ForTherm Praha stánková výstava 19.9. - 23.9.2017
Dům a bydlení, Liberec infomobilová výstava 20.10. - 22.10.2017
Stavotech, Olomouc infomobilová výstava 9.11. - 11.11.2017

 

Časový harmonogram emisních tříd

23.06.2017

Přinášíme vám zjednodušený časový harmonogram pro nákup a používání kotlů nižších emisních tříd.

Více

Kolem přechodu ze starých kotlů na ekologické kotle vyšších emisních tříd se neustále opakují některá významná data. Pojďme si je shrnout, i když některá již nastala v minulosti.

1. ledna 2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

1. ledna 2017
Uživatel kotle musí na vyžádání místní samosprávy předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Pokud ji nemá, může mu být uložena pokuta až 20 000 Kč.

1. ledna 2018
Zákaz výroby kotlů 3. emisní třídy. Tyto kotle se však mohou nadále používat bez jakéhokoliv limitu. Toto omezení se týká rovněž přestavbových sad na 3. emisní třídu. Pro snazší přehlednost jsme pro vás připravili u produktů na www.viadrus.cz odpočet, jak dlouho ještě budeme kotle a přestavby ve 3. emisní třídě vyrábět. Odpočet najdete nad obrázkem produktu v přehledu produktů a pod obrázkem v detailu produktu.

1. září 2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Kotle a přestavbové sady 3. emisní třídy lze nadále používat bez omezení a samozřejmě rovněž kotle 4. a 5. emisní třídy.

Slovníček pojmů

23.06.2017

V souvislosti s kotlíkovými dotacemi se používá řada pojmů, které nemusí být laikovi zcela jasné. Přinášíme vám vysvětlení těch nejdůležitějších.

Více

V souvislosti s kotlíkovými dotacemi se používá řada pojmů, které nemusí být laikovi zcela jasné. Přinášíme vám vysvětlení těch nejdůležitějších v abecedním pořadí.

akumulační nádž
Zásobník, který slouží k akumulaci nadbytečného tepla z topného zařízení. Slouží především k optimalizaci hospodaření tepelnou energií u kotlů na tuhá paliva, pyrolytických kotlů a ostatních nízkopotenciálových nebo naopak obtížně regulovatelných zdrojů tepla.

biomasa
Obnovitelný zdroj energie tvořený zbytky organických látek. Nejběžnější formou biomasy pro spalování je kusové dřevo, lisované brikety z dřevních pilin, dřevní pelety, biooleje, atd.

brikety
Jde o mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál, který může mít formu válečku o různém průměru, kvádru či kostky. Tvar briket je pro samotný proces spalování nepodstatný, ovlivní spíše skladování. Obvykle bývají takto slisovány hořlavé materiály jako je uhelný prach nebo biomasa (piliny, dřevní drť, atd.).

ČSN EN 303-5
Norma vydaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Definuje terminologii, požadavky, zkoušení a značení kotlů pro ústřední vytápění o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW.

ekodesign
Evropská komise v rámci projektu Ekodesign vydala tzv. Nařízení Komise 2015/1189, které se týká kotlů na pevná paliva do 500 kW. Tento dokument zavádí pro kotle nově uváděné na trh v EU od 1. 1. 2020 emisní limity a požadavky na účinnosti, které jsou podobné požadavkům na třídu 5 dle EN 303-5 (ovšem nejsou shodné).

ekonomizér
Zařízení sloužící ke zvýšení účinnosti kotle. Jde o výměník využívající tepla spalin k předehřívání napájecí vody. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami. Lze jej doplnit například ke kotli VIADRUSD A0C, který pak splňuje podmínky II. kola kotlíkových dotací.

emise
Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce emisí v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

emisní třída
Podle normy ČSN EN 303-5 jsou kotle na tuhá paliva rozděleny do tzv. emisních tříd (1-5). Klíčem pro zatřídění je účinnost kotle a jeho emise. Po roce 2022 bude možné provozovat pouze kotle 3. emisní třídy.

hybridní (kombinovaný) kotel
Kotel určený pro kombinované spalování uhlí a biomasy. Obvykle se takto označují automatické kotle určené pro spalování hnědého uhlí a dřevních pelet.

jmenovitý výkon
Jde o největší trvalý výkon kotle, pro který byl vypočten a postaven. Při tomto výkonu nemusí být automaticky dosaženo nejlepších parametrů (např. nejvyšší účinnosti).

kondenzační kotel
Kondenzace je fyzikální proces, při kterém dochází ke změně skupenství z plynu na kapalinu při současném uvolňování tepla. Přímo uvnitř kotle ve speciální nádobě dochází ke kondenzaci páry ze spalin. U běžných kotlů tato pára uniká odkouřením do ovzduší, v kondenzačních kotlech se její teplo odebere a využije se ke zvýšení jeho účinnosti.

kotlíkové dotace
Příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech administrovaný krajskými úřady. Jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí. Lze je použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.

Nová zelená úsporám
Další z dotačních programů pro ochranu životního prostředí. Je vyhlášený na roky 2014 až 2020 a kromě výměny kotle jej lze použít i na zateplení domu, výměnu oken a další energeticky úsporná opatření. V kombinaci s pořízením kotle z kotlíkových dotací lze získat mimořádný bonus ve výši 40 000 Kč navíc.

pelety
Jde o obvykle malé, slisované kousky libovolné hmoty biologického původu nejčastěji válcovitého tvaru. Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv. Nejrozšířenější a pro kotle VIADRUS doporučené jsou dřevní pelety z lisovaných dřevěných pilin. Vyrábí se rovněž agropelety, které jsou tvořené lisovanými zbytky slámy, senem, otrubami, atd.

pyrolýza/pyrolytický (zplyňovací) kotel
Pyrolýza je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise. Pyrolytický, neboli zplyňovací kotel je takový, který tento termický proces používá.

sezónní energetická účinnost
Je to váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a dále také statická tepelná ztráta.

SFŽP
Zkratka pro Státní fond životního prostředí České republiky určený pro ochranu životního prostředí. Zároveň spravuje seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech (tzv. SVT kódy pro program Nová zelená úsporám a tzv. „kotlíkové dotace“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020).

tepelná ztráta
Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelné energie (tepla na vytápění), která z objektu uniká prostupem tepla skrz stěny, zářením přes průsvitné konstrukce (typicky okna) a větráním.

účinnost
Energie dodávaná ve formě paliva do kotle je vždy vyšší, než energie ve formě získaného tepla. Účinnost je tedy poměr mezi energií vloženou a získanou. Obvykle se uvádí v procentech a s výjimkou kondenzačních plynových kotlů nepřesahuje 100 %. Obecně platí, že čím vyšší je procentuální účinnost, tím výhodnější je provoz takového zařízení.

Termíny vyhlášení II. kola kotlíkových dotací pro jednotlivé kraje

22.06.2017

Během června 2017 probíhá ve většině krajů diskuze nad termíny a místními podmínkami pro druhé kolo kotlíkových dotací. Jediné kraje, které v tom mají aktuálně již jasno a přesné podmínky zveřejněny, jsou kraje Moravskoslezský a Středočeský. Jak jsou na tom ostatní kraje si můžete přečíst v článku.

Více

Během června 2017 probíhá ve většině krajů diskuze nad termíny a místními podmínkami pro druhé kolo kotlíkových dotací. Jediné kraje, které v tom mají aktuálně již jasno a přesné podmínky zveřejněny, jsou kraje Moravskoslezský a Středočeský. Jak jsou na tom ale ostatní kraje? Zdaleka ne tak dobře...

  • Moravskoslezský kraj začíná přijímat žádost již. 5. září 2017, přičemž má vyčleněny prostředky pro uspokojení 8 654 zájemců.
  • Dalším krajem, který pravděpodobně začne přijímat žádosti již poslední týden v srpnu, by měl být, podle předběžných informací, kraj Karlovarský. Ten má prostředky na výměnu 700 starých kotlů.
  • Konkrétní datum zahájení příjmu žádostí o dotace je známo již i pro kraj Středočeský, který s tím začíná 4. října 2017. Zde plánují uspokojit až cca 5 400 zájemců o ekologické topení.
  • Kraje Liberecký, Ústecký a Královéhradecký plánují začít přijímat žádosti o dotace na konci října 2017, přičemž mají připraveny prostředky na výměnu cca 1 500 až 2 000 kotlů v každém z nich.
  • Kraje Plzeňský a Vysočina se prozatím vyjádřily v obecné rovině, že plánují začít přijímat žádosti občanů o výměnu kotle na podzim roku 2017. Jak Plzeňský kraj, tak kraj Vysočina, uspokojí každý téměř 2500 zájemců.
  • Jihočeský kraj začne přijímat žádosti o kotlíkové dotace v listopadu 2017 a vymění až 3 155 starých kotlů za nové.
  • Pro zbývající kraje, tedy Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský ještě nejsou informace k dispozici. Je však známo, že každý z nich má vyčleněny prostředky na výměnu cca 1 500 kotlů.

Sledujte náš web o kotlíkových dotacích, kde se již brzy dozvíte víc. Snažíme se pro vás shromáždit všechny podstatné informace ke kotlíkovkám na jednom místě.

Moravskoslezský kraj organizuje semináře ke kotlíkovým dotacím

21.06.2017

Jste z Moravskoslezského kraje a máte zájem o nákup dotovaného kotle? Pak využijte možnosti navštívit některý z bezplatných seminářů ke kotlíkovým dotacím, které kraj pořádá ve spolupráci s městy a obcemi s rozšířenou působností a pracovníky SFŽP.

Více

Jste z Moravskoslezského kraje a máte zájem o nákup dotovaného kotle? Pak využijte možnosti navštívitněkterý z bezplatných seminářů ke kotlíkovým dotacím, teré kraj pořádá ve spolupráci s městy a obcemi s rozšířenou působností a pracovníky SFŽP. Pravidelně aktualizovaný seznam seminářů s datem, časem místem konání naleznete na webu Moravskoslezského kraje.

Nepořádá se seminář nikde poblíž Vašeho bydliště? Pak si můžete alespoň prohlédnout prezentaci, která je na seminářích promítána a komentována. Prezentaci ve formátu PPTX si můžete stáhnout zde.

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | Vše